Regulamin Sklepu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, regulują zasady zawierania i realizacji sprzedaży towarów i usług przez Vimet.pl, zwaną dalej "Sprzedawcą" na rzecz podmiotów będących drugą stroną umowy sprzedaży, zwanych dalej "Kupującymi" lub "Kupującym". OWS to integralna część umowy sprzedaży towarów i usług, zawieranych pomiędzy sprzedającym i kupującym, a jej treść nie może zostać wyłączona lub zmieniona, chyba że Sprzedawca udzieli zgody na piśmie pod rygorem nieważności. Poniższe OWS maja zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawartych od dnia 02 listopada 2015r., zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupujących w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

I. ZAWARCIE UMOWY

Do zawarcia umowy dochodzi wówczas, gdy Kupujący złoży pisemne zamówienie, a Sprzedający prześle kupującemu pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pośrednictwem listu poleconego lub faksu lub korespondencji elektronicznej potwierdzonej również telefonicznie.

Podczas składania zamówienia Sprzedawca może wymagać od Kupującego przedstawienia kopi następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców KRS,

b) decyzji o nadaniu numeru NIP,

c) decyzji o nadaniu numeru REGON,

d) zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - ustanowienia nieodwołalnych zabezpieczeń płatności - na rzecz Sprzedawcy - w postaci:

a) polisy ubezpieczeniowej,

b) weksla własnego z klauzulą "bez protestu",

c) gwarancji bankowej,

d) akredytywy dokumentowej,

e) poręczenia osób trzecich,

f) cesji wierzytelności.

II. PRAWO WŁASNOŚCI

Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § kc.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

III. CENA I WYNAGRODZENIE

Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.

Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków do kasy lub na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

W terminie 7 (siedmiu) dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% ustalonej ceny brutto. Zapłata nastąpi na podstawie oferty lub faktury proforma przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

Pozostała część ceny płatna jest w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania zakupionego towaru. Kwota uiszczonej zaliczki podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny.

Zapłata zaliczki oraz ceny winna być dokonana przez Kupującego gotówką w siedzibie Sprzedającego lub na rachunek bankowy Sprzedawcy w Nest Bank konto numer 19 1870 1045 2078 1060 5493 0001, ze wskazaniem tytułu płatności.

Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo ustalany przez strony.

W terminie 2 (dwóch) dni przed planowaną dostawą towaru, Sprzedawca ustali z Kupującym - za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem - datę i przybliżoną godzinę dostarczenia towaru oraz jego montażu.

Jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedawcy, skutkujące powstaniem opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej terminową realizację zamówienia.

Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia, dokonać niezbędnych pomiarów oraz badań: pomieszczeń, ścian oraz powierzchni, na które ma być dostarczony zamówiony towar lub na których ma być dokonywany montaż. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wykonane pomiary i badania, w szczególności w zakresie możliwości prawidłowego montażu zakupionego towaru. Strony mogą indywidualnie uzgodnić, iż stosownych pomiarów i sprawdzeń dokona pracownik Sprzedawcy.

VI. DOSTAWA

Dostawa towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonej wspólnie stawki, chyba że strony uzgodniły inaczej. O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Sprzedawca wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego.

Wydanie rzeczy kupującemu ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami, w tym przejście korzyści i ciężarów związanych z rzeczą następuje w momencie przekazania jej przewoźnikowi.

Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.

Na wyraźne żądanie Kupującego Sprzedawca ubezpieczy transport towarów na warunkach i na koszt Kupującego.

W trosce o bezpieczeństwo mienia klienta, przed montażem elementów wiszących prosimy sprawdzić czy w miejscach przeznaczonych na meble nie ma przewodów instalacyjnych. Prosimy również o upewnienie się ,czy miejsce montażu wytrzyma określony ciężar mebli. Niektóre produkty są dostarczane w całości, dlatego przed zamówieniem prosimy o uwzględnienie gabarytów mebli i wymiarów przejść w miejscu dostawy.

Kupujący ma obowiązek odbioru zamówionego towaru w terminie 30 (trzydziestu) dni od momentu kiedy Sprzedawca powziął pierwszą próbę kontaktu w celu ustalenia dostawy towaru. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 30 (trzydziestu) dni, Sprzedający naliczy opłatę za magazynowanie towaru, która wynosi 15 zł netto za każdy dzień po upływie powyższego terminu. Zapis ten ma zastosowanie również w przypadku gdy strony ustaliły, że Kupujący dokona odbioru towaru we własnym zakresie z magazynu Sprzedającego.

VII. GWARANCJA

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar na okres 12 miesięcy od daty wydania towaru (a jeśli umowa dotyczy także montażu towaru - od daty zakończenia montażu). W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru i uzyskanie parametrów technologicznych określonych w specyfikacji technicznej, dołączonej do towaru. Ostateczny czas okres trwania gwarancji będzie indywidualnie wskazany w treści Zamówienia.

Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę), normalnego zużycia towaru oraz ingerencji w towar przez nieautoryzowany zakład serwisowy.

Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być dokonane listem poleconym lub faxem.

Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia czynności dla usunięcia usterki lub wady w towarze w terminie 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia od Kupującego.

VIII. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji umów, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

IX. INNE POSTANOWIENIA

Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.


vimet.pl - najlepsze meble metalowe